Nghiên cứu phân tích gộp (2017): ACID FOLIC DỰ PHÒNG ĐƯỢC ĐỘT QUỴ NÃO

Phân tích tổng hợp các thử nghiệm hiệu quả axit folic

trong phòng ngừa đột quỵ

Tiến sỹ bác sỹ Nguyễn Văn Tuấn, người tìm thông tin nghiên cứu quốc tế và dịch lược tóm tắt của phân tích tổng hợp các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiêu.

Neurology. 2017 May 9;88(19):1830-1838. doi: 10.1212/WNL.0000000000003909. Epub 2017 Apr 12.

TÓM TẮT

MỤC TIÊU: Kiểm tra hiệu quả và bổ sung tác dụng của việc bổ sung axit folic trong công tác phòng chống đột quỵ não.

PHƯƠNG PHÁP: Nguy cơ tương đối (RR) được sử dụng để đo lường tác dụng của việc bổ sung axit folic đối với nguy cơ đột quỵ.
KẾT QUẢ: Nhìn chung, việc bổ sung axit folic làm giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ 11% (22 thử nghiệm, n = 82,723; RR = 0,89, khoảng tin cậy 95% [CI] 0,84-0,96). Hiệu quả cao hơn ở những vùng có folate thấp (2 thử nghiệm, n = 24,020; Châu Á, 0,78; 0,67-0,90) so với vùng folate cao (7 thử nghiệm, n = 14,655; Mỹ, 1,05, 0,90-1,23) và giữa những bệnh nhân không có axit folic tăng cường (11 thử nghiệm, n = 49,957; 0,85; 0,77-0,94) so ​​với những người có axit folic (7 thử nghiệm, n = 14,655; 1,05, 0,90-1,23). Trong các phân tích phân tầng khác trong các thử nghiệm không có axit folic, một tác dụng có lợi lớn hơn được tìm thấy trong các thử nghiệm sử dụng liều thấp acid folic (≤0,8 mg: 0,78; 0,69-0,88) hoặc mức vitamin B12 cơ bản thấp (<384 pg / mL: 0,78, 0,68-0,89). Trong các nhóm so sánh tương ứng, kích thước hiệu ứng bị suy giảm và không đáng kể (p cho tương tác <0,05 cho cả hai). Mặc dù các xét nghiệm tương tác không có ý nghĩa, nhưng có thể có lợi ích cao hơn trong các thử nghiệm với liều lượng vitamin B12 thấp, tỷ lệ sử dụng statin thấp nhưng tỷ lệ cao huyết áp cao.
KẾT LUẬN: Việc bổ sung axit folic có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ ở những vùng có axit folic thấp, đặc biệt là trong các thử nghiệm sử dụng một lượng axit folic tương đối thấp và mức vitamin B12 thấp.
 Neurology. 2017 May 9;88(19):1830-1838. doi: 10.1212/WNL.0000000000003909. Epub 2017 Apr 12.

Meta-analysis of folic acid efficaprevention: Insight into effect modifiers.

Zhao M1Wu G1Li Y1Wang X1Hou FF1Xu X1Qin X2Cai Y2.

 Abstract

OBJECTIVE:

To examine the efficacy and effect modifiers of folic acid supplementation in the prevention of stroke in regions without folic acid fortification based on relevant, up-to-date published randomized trials.

METHODS:

Relative risk (RR) was used to measure the effect of folic acid supplementation on risk of stroke using a fixed effects model.

FINDINGS:

Overall, folic acid supplementation significantly reduced the stroke risk by 11% (22 trials, n = 82,723; RR 0.89, 95% confidence interval [CI] 0.84-0.96). The effect was greater in low folate regions (2 trials, n = 24,020; Asia, 0.78, 0.67-0.90) compared to high folate regions (7 trials, n = 14,655; America, 1.05, 0.90-1.23), and among patients without folic acid fortification (11 trials, n = 49,957; 0.85; 0.77-0.94) compared with those with folic acid fortification (7 trials, n = 14,655; 1.05, 0.90-1.23). In further stratified analyses among trials without folic acid fortification, a larger beneficial effect was found in those trials that used a low dosage of folic acid (≤0.8 mg: 0.78, 0.69-0.88) or low baseline vitamin B12 levels (<384 pg/mL: 0.78, 0.68-0.89). In the corresponding comparison groups, the effect sizes were attenuated and insignificant (p for interaction <0.05 for both). Although the interaction tests were not significant, there might be a higher benefit in trials with a low dosage of vitamin B12, a low prevalence of statin use, but a high prevalence of hypertension.

CONCLUSIONS:

Folic acid supplementation could reduce the stroke risk in regions without folic acid fortification, particularly in trials using a relatively low dosage of folic acid and with low vitamin B12 levels.

Chia sẻ bài viết

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
.
.
.
.